Program zapewnienia jakościProgram zapewnienia jakości
HomeOferta > Program zapewnienia jakości

Ideą Zakładu Organmistrzowskiego ARS ORGANUM Adama Olejnika jest zapewnienie i wykonanie prac na jak najwyższym poziomie. Stąd Zakład opracował politykę zapewnienia jakości, która jest realizowana każdorazowo w związku z przyjęciem zlecenia na wykonanie robót, niezależnie od miejsca, charakteru zlecenia czy rodzaju zleceniodawcy:

Część ogólna
1 Zakład Organmistrzowski ARS ORGANUM Adama Olejnika proponuje wykonanie większości prac w systemie warsztatowym. Oznacza to, że większa część urządzeń (podzespołów) organów jest rozmontowana i przetransportowana do warsztatu organmistrzowskiego, znajdującego się w siedzibie Wykonawcy (Głogusz 21, gmina Sulechów).
Tam urządzenia (podzespoły) zostają odrestaurowane zgodnie ze sztuką konserwatorską i organmistrzowską oraz należycie sprawdzone na przyrządach warsztatowych, po czym ponownie zamontowane w kościele. Taki system gwarantuje wysoki efekt końcowego dzieła.
2 Terminy wykonania robót są każdorazowo określane w dokumentacji technicznej sporządzanej przez Wykonawcę przed uzyskaniem zlecenia.
Terminy wykonania robót są uzgadniane ze Zleceniodawcą oraz potwierdzone zostają w umowie Wykonawcy ze zleceniodawcą.
3 W czasie wykonywania prac, zarówno w siedzibie zleceniodawcy, jak i Wykonawcy, Wykonawca zapewnia:
 • zabezpieczenie obiektu oraz prowadzenie robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. nr 169),
 • wykonanie prac przez personel zapoznany z podstawowymi zasadami BHP,
 • dbanie o porządek na terenie prowadzonych robót oraz utrzymywanie terenu wokół obiektu prowadzonych robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
4 W czasie wykonywania prac Wykonawca zapewnia udział wykwalifikowanego i praktycznie przygotowanego zespołu roboczego.
5 Każdorazowo w trakcie wykonywania poszczególnych etapów prac Wykonawca wyznacza pracownika odpowiedzialnego za odpowiednią jakość i terminowość realizacji poszczególnego etapu. Jednocześnie kierownik prac/właściciel jest odpowiedzialny za nadzór nad prawidłową realizacją wszystkich etapów (wewnętrzna kontrola w Zakładzie).
6 W czasie wykonywania prac Wykonawca zapewnia:
 • zakup wysokiej klasy materiałów niezbędnych do wykonania dzieła jedynie od sprawdzonych dostawców,
 • przechowywanie zakupionych materiałów jedynie w warunkach uniemożliwiających ich uszkodzenie,
 • korzystanie jedynie z urządzeń i sprzętu odpowiednio wykalibrowanego i sprawnego technicznie,
 • właściwe zabezpieczenie podzespołów organów w czasie ich transportu,
 • każdorazowe potwierdzanie wykonania prac w wewnętrznym dzienniku robót (jeżeli jest wymagany),
Część szczegółowa
1 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Zakład zapewnia odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do badań robót
2 Wykonawca przeprowadza badanie zakupionych materiałów podczas zakupu, bezpośrednio u dostawcy, a jeżeli materiał zostaje dostarczony poprzez firmę kurierską badanie przeprowadzone zostaje na miejscu - w siedzibie Wykonawcy. Materiał wadliwy, wzbudzający wątpliwości lub niespełniający oczekiwań Wykonawcy zostaje zwrócony dostawcy z jednoczesnym wezwaniem do ponownego dostarczenia właściwego materiału.
Rodzaj badania materiału: badanie sensoryczne.
Wykonawca przeprowadza inspekcję materiałów będących na wyposażeniu magazynu Wykonawcy, jeżeli materiały te mają zostać użyte do wykonania prac. Wykonawca wybierze jedynie najwyższej jakości materiały.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie badań i inspekcji materiałów jest Kierownik Prac, Właściciel lub osoba przez niego wyznaczona.
3 Wykonawca przeprowadza inspekcję prac wykonywanych przez swój personel zarówno w swojej siedzibie, jak i u Zleceniodawcy. Częstotliwość inspekcji zapewnia wykonanie prac zgodnie z harmonogramem robót.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie inspekcji jest Właściciel – organmistrz dyplomowany.
Wszelkie zmiany w harmonogramie robót wymagają poinformowania Zleceniodawcy oraz Inspektora Nadzoru (jeśli jest) oraz uzasadnienia zmian.
4 Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie instrumentu w czasie transportu:
 • transport organów odbywa się transportem własnym Wykonawcy,
 • elementy organów przewożone są w pozycji poziomej,
 • elementy organów zabezpieczone są przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu (elementy znajdują się w przeznaczonych do tego celu skrzyniach wypełnionych materiałem ochronnym: wióry, gąbka itp.),
 • przy przewozie Wykonawca przestrzega przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym,
 • pojazd Wykonawcy służący do transportu organów spełnia warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym,
 • każdorazowo załadunek i wyładunek kontroluje kierownik prac.
5 Każdorazowo przy demontażu poszczególnych podzespołów organów Wykonawca prowadzi ich inwentaryzację.
Nadzór nad inwentaryzacją sprawuje Kierownik Prac.
6 Wykonawca zapewnia dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów prac.
Osobą odpowiedzialną za dokumentowanie fotograficzne poszczególnych etapów prac jest Kierownik Prac lub wyznaczony przez niego pracownik.

Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Lubuski Szlak Organowy - inauguracja

Oktober 2012 r.

Zapraszamy na inaugurację nowego szlaku turystyczno-kulturowego